ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦᓴᒃᑯ ᐊᑕᕗᖅ ᐅᓈᕐᒧᑦ ᓂᐊᖁᖓᓄᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᓇᑦᑎᕐᓂᑦ, ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᕕᕐᓂᑦ. ᐊᑦᑕᑕᓲᖅ ᐅᓈᑉ ᐃᑦᔭᖓᓄ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᖢᓈᒧᑦ. ᓴᒃᑯ ᑲᐱᓯᒐᒥ, ᓱᑲᖓᓂᖓ ᐊᒃᖢᓈᒥᑦ ᐅᐃᔾᔮᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᓴᒃᑯᒥᑦ 90 ᑎᒍᕇᔅᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐲᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᕕᓂᐊᓗᒃ ᓴᓇᐅᒐᖅ, ᑕᐅᓯᓐ-ᖏᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓵᓗᖕᓂ, ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᕗᖅ ᐆᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ. ᐃᓗᐊᖅᑑᕗᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᕗᖅ ᓱᓕ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ; ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᕗᖅ ᓴᐱᓕᕈᓐᓇᙱᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ.
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ